Regulamin serwisu zbadajraka.pl

Postanowienia Ogólne

 1. Przedmiot niniejszego Regulaminu stanowią̨:
 1. Zasady działania Serwisu zbadajraka.pl (Dalej „Serwis” lub „ZbadajRaka”), który obejmuje następujące elementy: Konsultacje, przy czym, jeżeli co innego nie wynika z dalszych postanowień Regulaminu odnoszą się one do wszystkich elementów Serwisu;
 2. Zasady świadczenia usług polegających na zamawianiu wizyt pielęgniarsko-położniczych w ramach, których realizowane są świadczenia zdrowotne, konsultacjach, rejestrowaniu kont internetowych, prowadzeniu profili oraz wysyłaniu newslettera;
 3. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.
 1. W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Aktualna wersja regulaminu Serwisu jest powszechnie dostępna pod adresem zbadajraka.pl/regulamin
 2. Właścicielem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem zbadajraka.pl jest NEOINSIGHT Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: Szarotkowa 61, 60-175 Poznań, NIP: 7792534174, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000942289, o kapitale zakładowym i w całości opłaconym: 50.000,00 zł.
 3. W niniejszym regulaminie pod następującymi pojęciami rozumie się:
 1. Specjalista – osoba fizyczna posiadająca uprawnienie do wykonywania zawodu lekarza, współpracująca z Usługodawcą lub będąca przez niego zatrudniona na podstawie odrębnej umowy;
 2. Komunikator – program udostępniony w obrębie infrastruktury Serwisu, umożliwiający kontakt ze Specjalistą;
 3. Aplikacja – program udostępniony w obrębie infrastruktury Serwisu, umożliwiający zamawianie usług świadczonych w ramach Serwisu;
 4. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z oferowanych w Serwisie usług bez bezpośredniego związku ze swoja działalnością̨ gospodarczą lub zawodową;
 5. Profil – wyodrębnione, indywidualne, prywatne (przypisana Użytkownikowi) konto internetowe stanowiące część Serwisu;
 6. Serwis – strona internetowa zbadajraka.pl;
 7. Usługa oznacza usługę konsultacji.
 8. Usługa konsultacji – realizowana w aplikacji zewnętrznej (poza Serwisem) po zamówieniu w ramach Serwisu, usługa polegająca na jednorazowym kontakcie Użytkownika ze Specjalistą w postaci rozmowy za pomocą̨ środków porozumiewania się̨ na odległość́, w celu omówienia (analizy i interpretacji) informacji przesłanych przez Użytkownika a dotyczących Wyników badań;
 9. Wyniki badań – wyniki badań laboratoryjnych (w tym genetycznych), stanowiące dokumentację medyczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159)
 10. Konsultacja – konsultacja możliwa po pełnej rejestracji w Serwisie. Konsultacja zawiera: poradę lekarską za pomocą narzędzi telemedycznych i realizowana jest bezpłatnie.
 11. Usługodawca – NEOINSIGHT Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: Szarotkowa 61, 60-175 Poznań,  NIP: 7792534174, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000942289, o kapitale zakładowym i w całości opłaconym: 50.000,00 zł., będący podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Usługodawca prowadzi działalność́ leczniczą.
 12. Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność́ do czynności prawnych, będąca Konsumentem, która dokonała rejestracji i korzysta z Usług określonych niniejszym Regulaminem lub zamawia Usługi dla wskazanej przez siebie osoby trzeciej; osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność́ do czynności prawnych, która dokonała rejestracji i korzysta z Usług określonych niniejszym Regulaminem lub zamawia Usługi dla wskazanej przez siebie osoby trzeciej, za zgodą i pod nadzorem swojego przedstawiciela ustawowego;
 13. Ustawa o działalności leczniczej – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2 Rodzaje i zakres usług

 1. Usługodawca świadczy usługi Konsultacji.
 2. Usługodawca świadczy bezpłatnie usługi polegające na:
 1. Obsłudze i udostępnianiu na rzecz Użytkownika Serwisu zbadajraka.pl
 2. Prowadzeniu Profilu w Serwisie;
 3. Obsłudze infolinii;

§3 Usługa prowadzenia Profilu oraz newsletter

 1. Do zawarcia między Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy o świadczenie usługi prowadzenia Profilu wymagana jest pełna rejestracja na stronie WWW.
 2. Pełna rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem www.zbadajraka.pl, poprzez wpisanie w odpowiednie rubryki danych użytkownika oraz złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem świadczenia usług i polityką prywatności, zaakceptowaniu tego regulaminu, a także oświadczeniu o zgodzie na przetwarzanie danych. Danymi niezbędnymi do rejestracji Profilu są̨:
 1. Imię;
 2. Nazwisko;
 3. Adres email;
 1. Rejestracja jest darmowa.
 2. Podczas rejestracji Użytkownik – poprzez zaznaczenie odpowiednich okien w serwisie wyraża zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych oraz akceptuje Regulamin jak i Politykę prywatności. Zaznaczenie odpowiednich okien, o których mowa w zdaniu poprzedzającym jest niezbędne do utworzenia Profilu w Serwisie.
 3. Z chwilą przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego, wraz z wyżej wymienionymi oświadczeniami Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę̨ o bezpłatne świadczenie usługi prowadzenia Profilu. Usługa ta staje się̨ aktywna w momencie zawarcia umowy.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć́ umowę̨ prowadzenia profilu w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że podane przez Użytkownika informacje wymienione w ust. 2 są̨ niezgodne z prawdą, zawiadamiając przy tym odpowiednie organy państwowe.
 5. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę̨ polega na usunięciu profilu Użytkownika oraz przesłaniu informującej o tym wiadomości email.
 6. Użytkownik może wypowiedzieć umowę̨ poprzez wysłanie wiadomości email na adres: kontakt@zbadajraka.pl
 7. Wysłanie wiadomości email o której mowa w punkcie 9 jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego umowy o świadczenie usług, o których mowa w §4.

§ 4

[Usługi Konsultacji]

 1. W ramach Usług Konsultacji Usługodawca świadczy usługi w zakresie promocji zdrowia, tj. działania umożliwiające Użytkownikom zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę̨, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, poprzez umożliwienie kontaktu ze Specjalistą za pośrednictwem Internetu lub połączenia telefonicznego.
 2. Dane przekazywane Specjaliście jak i informacje przekazywane przez Specjalistę na rzecz Użytkownika stanowią̨ dokumentację medyczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 186).
 3. Konsultacja odbywa się̨ za pośrednictwem  aplikacji zewnętrznej wskazanej w Serwisie lub telefonicznie.
 4. W czasie trwania Konsultacji Użytkownik ma prawo do odbycia jednej, maksymalnie 15 minutowej rozmowy telefonicznej ze Specjalistą.
 5. Konsultacja kończy się̨ z chwilą otrzymania przez Użytkownika analizy przedstawionych Specjaliście informacji. W przypadku, kiedy Użytkownik zdecyduje o zakończeniu konsultacji, trafia ona automatycznie do archiwum. 
 6. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić́ od umowy o świadczenie Usługi Konsultacji poprzez wysłanie wiadomości z oświadczeniem o odstąpieniu na adres email z takim oświadczeniem, wysłanej na kontakt@zbadajraka.pl, listownie na adres ul. Szarotkowa 61, 60-175 Poznań lub składając odpowiednie oświadczenie ustnie pod numerem telefonu: 575 515 440 w ciągu 14 dni od chwili uiszczenia Opłaty. W takim przypadku zwrot Opłaty następuje nie później niż̇ w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości email przez Usługodawcę̨.
 7. Po zakończeniu Usługi Konsultacji Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

 §5 Dokumentacja medyczna

 1. Pacjent ma stały dostęp do całości swojej dokumentacji medycznej, który realizuje przez złożenie wniosku wysłanego w wiadomości e-mail na adres: kontakt@zbadajraka.pl
 • Dostęp do dokumentacji medycznej w powyższym trybie jest wolny od opłat. Pozostałe tryby dostępu do dokumentacji medycznej określają przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Wydawanie odpisów dokumentacji medycznej w formie papierowej lub na nośnikach danych jest odpłatne w wysokości maksymalnej, dopuszczonej przez przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

§6 Wymagania techniczne w przypadku konsultacji za pośrednictwem aplikacji:

 1. Do skorzystania z Usług Serwisu konieczne jest dysponowanie następującym wyposażeniem:
 • komputer PC, telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu.
 • łącze internetowe;
 • aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Internet Explorer;
 • zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa jeżyka JavaScript, ramek i stylów CSS;
 • aktywne konto email;

§ 7 Wymagania techniczne w przypadku konsultacji telefonicznej

W przypadku Konsultacji dokonywanej telefonicznie, konieczne jest dysponowanie aktywnym (umożliwiającym wykonywanie i przyjmowanie połączeń) numerem telefonicznym zarejestrowanym na terytorium RP (numerem z prefiksem kraju +48) oraz urządzeniem umożliwiającym przeprowadzenie rozmowy audio z użyciem powyższego numeru.

§8 Prawa i obowiązki

 1. Użytkownik uprawniony jest do skorzystania z usług wymienionych w § 2 Regulaminu.
 2. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług w czasie wynikającym z regulujących te usługi postanowień niniejszego regulaminu.

§9 Odpowiedzialność́ stron

 1. Strony umowy są zobowiązane do naprawienia szkody wyrządzonej drugiej stronie, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wyłączeniem nadzwyczajnych okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca, nie ponosi odpowiedzialności za:
 • Nienależyte wykonanie zobowiązania, gdy wynika ono z podania przez Użytkownika nieprawdziwych informacji;
 • Szkody wynikłe z niewykonania usługi, gdy wynikają̨ one z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach odrębnych (przy czym Usługodawca ponosi odpowiedzialność́ za okoliczności zawinione przez Specjalistów, którymi Usługodawca posługuje się̨ przy świadczeniu usług.
 • Skutki powstałe w wyniku działań́ podjętych przez Użytkownika po otrzymaniu przez niego wyników badań, polegających na rozpoczęciu, zmianie sposobu lub zaprzestania leczenia, rozpoczęcia, zmianie sposobu lub zakończeniu rehabilitacji lub przyjmowaniu wszelkiego rodzaju leków, suplementów diety oraz jakichkolwiek wyrobów medycznych mogących wpływać́ na stan zdrowia Użytkownika.

§10 Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych w serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Usługodawca.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie, z wyjątkiem czasowej niedostępności Serwisu wynikającej z przeprowadzanych prac związanych z utrzymaniem infrastruktury informatycznej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym oraz podczas zamawiania Usługi.
 6. Dane przetwarzane przez Usługodawcę są przetwarzane z zachowaniem szczególnie wysokich standardów bezpieczeństwa i powierzane jedynie osobom zobowiązanym do zachowania tajemnicy. W celu ich ochrony wdrożona została Regulamin Ochrony Danych Osobowych.
 7. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób nie-zgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uzna, że przetwarzanie jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Część danych osobowych Użytkowników jest przekazywana podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz firmom księgowym, audytorskim czy obsługującym serwery.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, chyba, że poprzez dokonanie wyboru określonego badania (wykonywanego w państwie trzecim) Pacjent wyrazi zgodę na takie przekazanie. Informacja o kraju wykonania badania będzie każdorazowo widoczna przy opisie Badania.
 4. Użytkownik nie podlega profilowaniu w rozumieniu RODO.
 5. Usługodawca przekazuje podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) celem poprawy funkcjonowania serwisu i zwiększenia jego atrakcyjności.

§11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Serwis uprawniony jest Użytkownik lub osoba przez niego upoważniona w ciągu 7 dni od daty wykonania Usługi.
 2. Reklamacja może zostać́ złożona:
 • na adres poczty email kontakt@zbadajraka.pl;
 • pod numerem telefonu 575 515 440;
 • pocztą na adres ul. Szarotkowa 61, 60-175 Poznań
 1. Usługodawca zobowiązuje się̨ do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na nią w formie odpowiedniej do sposobu złożenia reklamacji w ciągu 7 dni od chwili jej otrzymania, przy czym w razie braku sformułowania roszczenia względem Usługodawcy, Usługodawca może wezwać Użytkownika do wskazania swojego roszczenia lub oświadczenia, ze roszczeń nie zgłasza i udzielić odpowiedzi w ciągu 7 dni od otrzymania stanowiska Użytkownika.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 • Imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu użyty do rejestracji Użytkownika w Serwisie;
 • Określenie przedmiotu reklamacji;
 • Czas, w którym miało dojść́ do nieprawidłowości;
 • Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 • Ewentualne roszczenia względem Usługodawcy.

§12 Rozwiązywanie sporów

 1. W przypadku zaistnienia sporów Usługodawca, sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania. W przypadku zaistnienia sporu z Użytkownikiem będącym Konsumentem Usługodawca proponuje skorzystanie z Mediacji przy Wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Konsumenta lub skorzystanie z arbitrażu przy Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim, właściwym dla siedziby Konsumenta. W przypadku zaistnienia sporu z Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą Sprzedawca proponuje rozwiązanie sporu w ustalonej wspólnie przez strony instytucji mediacyjnej. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się internetowa platforma rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Stanowi ona punkt kompleksowej obsługi pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących zobowiązań́ umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Użytkownika.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, jak i inne treści będące częścią̨ Serwisu są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób przez inne podmioty bez pisemnej zgody właściciela Serwisu jest zabronione i może być podstawą roszczeń.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 17.02.2022 r. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Mechanizm akceptacji nowego regulaminu przy logowaniu po jej wejściu w życie. Brak akceptacji powoduje niemożność́ skorzystania z Serwisu.
 3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają̨ jakichkolwiek uprawnień Konsumentów przysługujących im na mocy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują̨ powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, wraz z późniejszymi zmianami).